BELASÁ ŠLACHTA, oficiálny fanklub ŠK Slovan Bratislava BELASÁ ŠLACHTA, oficiálny fanklub ŠK Slovan Bratislava

Asociácia fanúšikov Slovenska reaguje na svojvôľu výkladu protifanúšikovského zákona

18. 4. 2014 o 17:00

paragraf Rady ASF sa v predvečer výjazdu do Košíc určite zídu, venujte im patričnú pozornosť, aby ste sa nestali obeťami zákona, ktorý sa volá "A", plní "B" a v konečnom dôsledku slúži niekomu a niečomu celkom inému.

Je zaujímavé sledovať, ako rýchlo dostal zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí nové označenie "protifanúšikovský".

V priebehu troch víkendov sme sa mali možnosť presvedčiť ako sa vysporiadala Polícia SR s jednotlivými ustanoveniami nového zákona. Musíme s poľutovaním konštatovať, že si nedokážeme predstaviť ako môžu policajti zasahovať s cieľom dosiahnuť dodržiavanie zákona, keď už pri prvej možnej príležitosti priam demonštratívne dokázali, že zákon nepoznajú! Alebo, čo je ešte horšie, nechcú poznať...

Asociácia preto pripravila pre svojich členov ako aj pre ostatných fanúšikov niekoľko rád ako sa brániť policajnej svojvôli.

Najčastejším dôvodom pokutovania a postihov zo strany polície, čo potvrdila aj jej hovorkyňa, bola
-  konzumácia alkoholu na stanici a vo vlaku,
-  verbálna urážka policajta
-  a znemožnenie identifikácie zakrytím tváre,
kým usporiadatelia mali najväčší problém s podmienkami vstupu na štadión.

Pokúsime sa stručne uviesť v čom sa policajti najčastejšie mýlili, a prečo bolo množstvo udelených pokút neoprávnených.

Konzumácia alkoholu na stanici a vo vlaku (autobuse)
V zákone je uvedené:
"§ 16
Účastníkovi podujatia sa zakazuje
...
h) požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch."

Porušenie tohto zákazu je v zmysle § 25 priestupkom, za ktorý môže polícia uložiť pokutu do 300 EUR, ak ide o priestupok na podujatí s osobitným režimom (zápasy dvoch najvyšších súťaží alebo 4 posledné kolá pohára vo futbale alebo v hokeji) može uložiť pokutu do 500 EUR, na rizikovom podujatí dokonca do 1 000 EUR.

Z kontextu zákona, právnici by múdro povedali ad analogiam, vyplýva, že zákaz konzumácie alkoholu sa vzťahuje na nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 %, čo je viac ako desiatka pivo. Ak ste teda počas premiestňovania konzumovali alkoholický nápoj s obsahom alkoholu nižším ako 4,1 %, pokutu ste dostať nemali, pretože ste nepožívali alkoholický nápoj v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z.

Verbálna urážka policajta
V zákone je uvedené:
"§ 26
Priestupky diváckeho násilia
(1) Priestupku diváckeho násilia sa dopustí ten, kto
...
f) v súvislosti s účasťou na podujatí hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje organizátora podujatia, hlavného usporiadateľa, usporiadateľa, bezpečnostného manažéra, zamestnanca prevádzkovateľa strážnej služby, dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka Policajného zboru, delegáta zväzu alebo dobrovoľníka verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom,"

Je mimoriadne smutné a odsúdeniahodné, že to, čo sme v minulosti zo zákonov odstránili ako relikt totalitnej doby, sa potichu vrátilo cez boj proti fanúšikom a dokonca s nálepkou diváckeho násilia.
Ako vidno, zákonodárci nám do zákona zaradili znevažovanie a urážanie nielen policajta, ale aj usporiadateľa, ba i delegáta zväzu a mnoho iných, pričom znevažovať možno nielen verbálne, ale aj gestom, grafickým zobrazením a dokonca aj "iným spôsobom".
Je zrejmé, že pod tento paragraf sa dá napchať čokoľvek a ak by to nešlo, situáciu môže zachrániť "iný spôsob"... Upozorňujeme však na významné slovo "hrubo" v ustanovení § 26, o priestupku diváckeho násilia možno teda hovoriť len ak ide o HRUBÉ zneváženie. A zase sme pri pojme, ktorý je neurčitý, gumový a preto vyvolávajúci pokušenie na jeho zneužitie. HRUBÝM znevážením môže byť len také ťažké a hlboké zneváženie, ktoré sa zásadne dotkne danej osoby a spôsobí mu ťažšiu či dlhotrvajúcu újmu. Aj teraz síce balansujeme na lávke neurčitosti, v každom prípade však ako pomôcka môže poslúžiť, že HRUBÝM znevážením nemôže byť nič, čo je pomerne bežné a napr. Rytmus to používa vo svojich skladbách.
Ak sa tohoto priestupku naozaj dopustíte, policajti vám v zmysle "protifanúšikovského" zákona môžu uložiť pokutu do 1 500 EUR. Ak bol tento priestupok spáchaný na rizikovom podujatí, dokonca až do 3 000 EUR. Môžu vám dokonca uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach až na päť rokov.

Znemožnenie identifikácie zakrytím tváre
V zákone je uvedené:
"§ 16
Účastníkovi podujatia sa zakazuje
...
d) mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,"

Zakrývanie tváre v najväčšej miere demonštruje to, čo sa týka aj ostatných domnelých priestupkov. Priestupkom totiž môže byť len také konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti. Hovorí to už druhý paragraf zákona o priestupkoch a právnici tomu hovoria materiálna stránka. Všetko, nech by to bolo čokoľvek, čo je v zákone zakázané, prikázané a označené ako priestupok, v sebe musí obsahovať práve prvok "ohrozovania záujmu spoločnosti". Nemožno preto dávať pokuty len preto, že mám šál cez ústa. Musí tu byť aj možnosť hrozby útokom na policajta alebo usporiadateľa, alebo snaha vyhnúť sa postihu.
Porušenie tohto zákazu sa kvalifikuje ako priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do 300 EUR. Ak bol tento priestupok spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu do 500 EUR (zopakujeme, že každý prvoligový zápas je podujatím s osobitným režimom); na rizikovom podujatí do 1 000 EUR.

Odmietnutie vstupu na štadión osobám pod vplyvom alkoholu
V zákone je uvedené:
"§ 14
(1) Člen usporiadateľskej služby je oprávnený
...
b) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá ... je zjavne pod vplyvom alkoholu, ...,"

Zákon, žiaľ, okrem iného obsahuje neurčité pojmy, ktoré priam zvádzajú na svojvoľný výklad toho "čo chcel básnik povedať". Najmä ak sa takýto výklad ocitne k dispozícii policajtovi, SBS-károvi prípadne inej osobe, o ktorej je vopred jasné, že sa ocitla vo svojom aktuálnom postavení najmä vďaka svojmu "nadľudsky nadrozmernému, až nabobtnanému IQ"... Jeden z týchto pojmov vstupuje do hry pri rozhodovaní o vpustení fanúšika na štadión. Usporiadateľ (pozor, nie policajt, nie nejaký ninja-korytnák, nie nejaký meganasratý duševný maloroľník pri bráne - len a len USPORIADATEĽ, teda osoba v reflexnej veste alebo reflexnej rovnošate s výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele) je oprávnený nevpustiť osobu ZJAVNE pod vplyvom alkoholu. Prax naozaj ukazuje, že výklad pojmu ZJAVNE závisí najmä od výšky (IQ) toho ktorého usporiadateľa. Ani tu nejde a nemôže ísť o svojvoľné a voľné posudzovanie! ZJAVNE pod vplyvom alkoholu je osoba, ktorá má podstatné problémy s rovnováhou a orientáciou v čase a priestore. Nenechajte sa prinútiť na fúkanie do tzv. drégra, vy predsa idete na futbal a nie riadiť motorové vozidlo! Prípadnú previerku drégrom máte jednoducho právo odmietnuť. Zákon neobsahuje povinnosť podrobiť sa previerke na obsah alkoholu. V prípade, že vás nevpustia, dožadujte sa, paradoxne, vstupu na štadión u polície! Tá, má totiž povinnosť kontrolovať a sankcionovať dodržiavanie zákona aj na strane usporiadateľa, na to si ju predsa občania platia.

Záver
Domáhajte sa svojich práv a neplaťte blokové pokuty, ak ste presvedčený o tom, že ste priestupok nespáchali. Policajt v takom prípade ani blokovú pokutu udeliť nemôže.
A nezabudnite! Máte právo nahrávať si policajtov pri výkone ich právomocí. Preto si, pre istotu, ich argumentáciu a zdôvodnenie uloženia pokuty nahrajte…. na horšie časy.

Asociácia fanúšikov Slovenska

Košice sa hecujú na Slovan, čo my na to?

16. 4. 2014 o 13:05

Výjazdy do Košíc mali vždy doteraz punc exotiky. Človek má, okrem iného, pocit ako by prekonával nielen niekoľko časových pasiem ale zároveň podnikal aj cestu do minulosti. Hlavne pri pohľade na osady a tvory, ktoré ostali niekde v medzistupni darwinovej teórie o vývine z opice na človeka. Majoritnej časti východného Slovenska sa síce vývin podaril po vizuálnej stránke, ale mentálne ešte stále je vidieť prvky nižších vývojových stupňov. Prejavuje sa to hlavne pri kľúčových slovách, na ktoré zvyknú reagovať pudovo a agresívne. Ide najmä o slová ako Bratislava, Slovan, Rezeš, Boriero, Mojsejovci, nezamestnanosť a iné...

S Košičanmi sa stretneme aj vo finále pohára 1. mája na Myjave, myslíme, že je preto potrebné vycestovať v sobotu k nim a osobne ich na finále pozvať.
Výjazd bude individuálny! Jednak z dôvodu vzdialenosti a najmä platnosti nového zákona, ktorý môže postihovať fanúšikov už po ceste na stretnutie a ktorý je v praxi neraz zneužívaný - samozrejme, v neprospech fanúšika. Ak má iekto záujem pripojiť sa k väčšej skupine, môže sa dohodnúť v diskusnom fóre s ostatnými účastníkmi.

P.S.: domáci sa chystajú prekonať rekord v návštevnosti, tak snáď sa nenecháme zahanbiť, aby nás tam tisíce Košičanov prekrikovalo, viď video.

K.S.J.D.

15. 4. 2014 o 17:00; aktualizované 16. 4.

Dňa 18.03.2014 prebehla v relácií Mix zóna na Digi sporte zaujímavá diskusia ohľadom nového zákona o organizovaní športových podujatí. Nedá nám nezareagovať na niektoré výroky pána Sepešiho, ktorý je tvorcom spomínaného zákona. Celú diskusiu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

"Snažím sa nevnímať to, čo sa deje, cez pocity svoje alebo iných ľudí, ale cez fakty, ktoré sú k dispozícii. Faktom je, že nedošlo k žiadnym vážnejším výtržnostiam (pyrotechniku a zapálený transparent si vyriešili medzi sebou už aj samotní fanúšikovia, čo je pozitívne), nedošlo k žiadnej ujme na zdraví, k žiadnym vážnejším škodám, ak nerátame zničené sedačky, ktoré sa chytili od zapáleného transparentu."
Faktom v prvom rade je, vážený pán doktor Sepeši, že k výtržnostiam nedošlo, pretože fanúšikovia si sami povedali, že nebudú dávať zámienku tvorcom tohto pamfletu na to, aby ich perzekuovali, odbavovali sa v médiách a poukazovali na to, aký prínos novým zákonom priniesli do našej prehnitej spoločnosti.

"Vidím veľkú snahu, nasadenie i jednotu bezpečnostných manažérov, členov usporiadateľských služieb delegátov, zástupcov obce i policajtov v spoločnom záujme, aby sa na Slovensku nestalo to, čo minulý víkend na stretnutí Baník Ostrava – Sparta, kde rodičia doslova svojimi telami chránili svoje deti pred letiacimi predmetmi a pyrotechnikou a odvádzali ich s veľkým strachom preč zo štadióna. Ktovie, kedy sa zase odhodlajú prísť s deťmi na štadión. "
Ad1: veľká snaha a nasadenie bezpečnostných manažérov (tu sa pristavme: pre neznalých je to nová funkcia vyplývajúca zo zákona, ktorá zbytočne oberá naše už tak finančne poddimenzované kluby o ďalšie prostriedky, ktoré by mohli investovať do mládeže, štadiónu atď...), obce (opäť sa pristavme: obec má delegovať svojho zástupcu na športové podujatie, ktorý takpovediac preberá „kuratelu“ nad zápasom. Pri všetkej úcte k samosprávam a ich zamestnancom, kto má na úrade vyškoleného pracovníka na to, aby vedel posúdiť operatívne a objektívne na zápase čo je v medziach zákona a čo nie, ak tento človek nepozná pomery na štadiónoch, fanúšikovskú kultúru či zvyky? Je to tým pádom celé o subjektívnom zhodnotení daného pracovníka obce...).
Ad2: čo sa stalo na stretnutí Baník – Sparta? Pár domácich priaznivcov preniklo do blízkosti sektoru hostí, kde vyvalili bezpečnostnú bariéru a tým prakticky všetky výtržnosti z ich strany skončili. Pri snahe schovať sa medzi ostatnými fanúšikmi na tribúne pred zasahujúcimi policajtmi však došlo k niečomu čo ste, pán doktor, prehliadli (nakoľko ste tak fundovaný odborník na futbalových fanúšikov, tak pevne verím, že iba nedopatrením a nie úmyselne ste to nespomenuli). Polícia namiesto toho, aby konkrétnych výtržníkov na základe toľko omieľaných kamerových záznamov z davu vytiahli či odchytili pri odchode zo štadiónu opäť raz nepochopiteľne prikročila ku kolektívnemu trestu všetkých fanúšikov a bez mihnutia oka začala medzi ľudí na tribúne (ženy, deti, starci) hádzať nebezpečné rozbušky P1 (v minulosti už neraz vážne zranili ľudí či dokonca odtrhli končatinu) a granáty so slzotvorným plynom. Výsledkom tohto zákroku polície bolo presne to čo opisujete, t.j.: „rodičia doslova svojimi telami chránili svoje deti pred letiacimi predmetmi a pyrotechnikou a odvádzali ich s veľkým strachom preč zo štadióna. Ktovie, kedy sa zase odhodlajú prísť s deťmi na štadión.“ Máte absolútnu pravdu, ja by som tiež váhal či ešte prídem s deťmi na štadión, keď viem, že ma môžu ohroziť premotivovaní a ozbrojení fanatici v kuklách, tak totiž pôsobia príslušníci policajného zboru ako v Čechách, tak aj na Slovensku.

"Napríklad usporiadateľská služba dôverovala fanúšikom, keď im dovolila vniesť na štadión transparenty, ktoré vyjadrovali ich názor na nový zákon a neboli hanlivé. Tieto transparenty však boli z ľahko horľavého materiálu (papiera) a po vyvesení ich fanúšik podpálil, čím de facto narušil a sklamal dôveru usporiadateľskej služby. Nabudúce fanúšik bude musieť strpieť, keď do hľadiska takýto transparent z horľavého materiálu nebude vpustený. "
Je naozaj obdivuhodné, že usporiadateľská služba bola natoľko veľkorysá, že v 21. storočí, 25 rokov po páde totality dovolila niekomu vyjadriť svoj legitímny názor, ktorý dokonca ani nebol hanlivý. To je úžasné, srdečne Vám ďakujeme za takýto dar vo forme demokracie a slobody slova.
Na margo horľavosti materiálov a bezpečnosti: Uvedomujete si, pán doktor, že fanúšikovia chodia na futbal oblečení a oblečenie je z horľavého materiálu? Čo ak sa stane, že si fanúšikovia vyzlečú oblečenie a zapália? Bude musieť nabudúce fanúšik strpieť, že do hľadiska bude vpustený iba nahý? Alebo ďalšia absurdita, pretože to čo zákon obsahuje a Vy prezentujete sa inak ako absurditami nazvať nedá: fanúšikovia sú v drvivej väčšine z rodu homo sapiens a preto v rámci tohto evolučného stupňa disponujú aj vyvinutými končatinami vo forme prstov. Nakoľko taký prst môže inému fanúšikovi aj vypichnúť oko musí nabudúce fanúšik strpieť, keď do hľadiska nebude s prstami vpustení? Budete rozdávať tzv. palčáky alebo rovno fanúšikom prsty sekať?

"Som rád, že sa právne povedomie fanúšikov rozširuje, predpokladám však, že im to pošepkal nejaký právnik, ale to nie je podstatné. "
Pán doktor, Vy snáď budete aj detektív, a to nie hocijaký! Inak si nedokážem vysvetliť ako ste mohli tak brilantne odhaliť, že to fanúšikom pošepkal nejaký právnik. Ale žiaľ musíme Vás sklamať, nepošepkal nám to nejaký právnik, ale právnici, advokáti či dokonca aj prokurátori, ktorí sú v našich radoch hojne zastúpení a neraz sa už vyjadrili, že to skôr Vám by mal pošepkať nejaký právnik rady, aby sa zvýšilo Vaše právne povedomie! Pán doktor, ruku na srdce, priznajte konečne, že uplatňovanie princípu Ultima ratio a zásady subsidiarity trestnej represie, netvorili zrovna základ Vášho uvažovania o novom zákone... Ono totiž ani prípadnú neschopnosť štátu upraviť svoj súdny systém tak, aby sa mohli osoby v civilnom konaní rýchlo a účinne domôcť svojich oprávnených nárokov, nemožno suplovať prostriedkami trestného práva. Prostriedky trestného práva nie je možné využiť len preto, že subjekt, ktorý sa cíti v práve, celkom rezignoval na ochranu, ktorú mu majú poskytnúť súdy v civilnom konaní. Naozaj to takto vidíme len my?

"Povinnosti a zákazy pre fanúšikov vychádzajú zo základných zásad slušného správania ľudí na verejnosti s prihliadnutím na to, že je žiaduce, aby sa na športových podujatiach zúčastňovali aj deti, mládež a ženy, nie iba „hrubší chlapi“. Verím, že nový zákon nebude dôvodom odchodu, ale dôvodom zmeny správania niektorých fanúšikov, a práve naopak, mnohí, ktorí prestali chodiť, zase chodiť začnú aj so svojimi partnerkami a deťmi."
Pri všetkej úcte opäť dezinformácie, zavádzanie a mlženie reality a to dokonca vo viacerých rovinách.
Ad1: Základné zásady slušného správania na verejnosti s prihliadnutím na deti, mládež a ženy je treba ctiť. To je bez debaty a plne sa s Vami stotožňujeme. Čo však s divadelnými predstaveniami, seriálmi v televízii či hudobnými klipmi, ktoré sú plné vulgarizmov, agresivity či sexizmu? Treba hercovi, ktorý na javisku poruší základné zásady slušného správania zakázať vstup do divadla? Či nebodaj meriame dvojakým metrom a to čo sa na futbale nesmie sa v inej forme verejného podujatia s paralelným dejom (ihrisko = pódium, hráči = herci, hľadisko = hľadisko) smie? Môžete argumentovať, že na také divadelné predstavenia predsa deti a mládež nechodia. Áno, máte pravdu, dnešná mladá spoločnosť je natoľko mravne zohavnená a dekadentná, že namiesto návštevy kultúrnych či športových podujatí počúva Rytmusa, ktorý by so svojim slovníkom vynikal nie len v štvrtej cenovej ale aj v Ilavskej väznici. A čo vidíme dennodenne? Tento príklad rozvratu mravnosti a morálky dostáva mediálny priestor a formuje osobnosť detí od útleho veku. Zaujímavé, že sa kvôli tomu neprijímajú nové zákony a nesnaží sa nikto (ani prokuratúra) ochrániť deti, mládež a ženy.
Ad2: Vy, pán doktor, evidentne nie ste futbalový fanúšik a už vôbec nie znalec (bez urážky) nakoľko obchádzate elementárne rovnice futbalu a návštevnosti na Slovensku. Máte vôbec prehľad o priemerných návštevách na ligových štadiónoch či o pôsobení rôznych fanúšikovských zoskupení na štadiónoch? Podľa toho ako ste sa vyjadrili musím smutne konštatovať, že absolútne nie. Ako chcete, prosím Vás, vysvetliť, že na zápas napr. Zlaté Moravce – Senica, kde sa nenachádzajú žiadni tzv. ultras, problémoví fans atď. nechodia „slušní“ ľudia so svojimi partnerkami či deťmi? Veď predsa podľa Vašej rovnice tam kde nie sú problémoví fanúšikovia by mal byť snáď pozemský raj a celé rodiny, možno aj celé pokolenia... Omyl, vážený pán doktor, ľudí slovenský futbal absolútne neláka a keď prestanú chodiť tí skalní, tak nie že prídu rodiny s deťmi, ale nebude na našich úbohých štadiónoch nikto! Dnešné rodiny s deťmi trávia čas (žiaľ) v nákupných centrách, nakoľko tie ponúkajú všetko to čo na futbale absentuje, len námatkovo spomeňme čisté WC či občerstvenie, ktoré ani zďaleka nie sú štandardnou súčasťou našich štadiónov. Viac sa tejto problematike venujeme mimo analýzy tohto rozhovoru. Viď. nižie.

"Slovenská cesta je kombináciou poznania ciest absolvovaných inými štátmi, doplnených o slovenskú znalosť a skúsenosť."
Áno, opäť obohraná pieseň o poznaní ciest absolvovaných inými štátmi. Tradičné klišé o tom ako sa všade podarilo tento spoločenský nešvár potlačiť. Lenže ono to nie je až tak pravda. V dnešnej dobe internetu sa pár kliknutia na sociálnych sieťach, prehliadačoch či video kanáloch môžete dostať k reálnemu obrazu. (spomeňme Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, kde sú výtržnosti pravidelne každé ligové kolo, len sa nedostávajú do televíznych záberov) Krajina, ktorá sa dáva každému za vzor Anglicko dokázalo jediné vytlačiť rowdies zo štadiónov na ulice, kde víkend čo víkend prebiehajú boje s inými fans či políciou. Čiže sa celý problém preniesol iba zo štadiónov pred štadióny. A spôsob bol taký, že sa neúmerne zvýšili ceny lístkov a tým okrem rowdies kluby vytlačili aj rodiny s deťmi, nakoľko to je pre nich finančne neúnosné a otvoril sa priestor, ktorý funguje ako zážitková turistika, kedy sú zápasy klubov ako Arsenal, Chelsea či Manchester United plné namiesto fanúšikov iba turistov, ktorí prišli v rámci svojho víkendového pobytu na atrakciu. V čom je rozdiel? Že anglické média o tom neinformujú a vytvárajú ilúziu toho, že rowdies vymizli a anglický futbal je príkladný rodinný produkt. Naopak naše média, resp. podivné inštitúcie hrajúce sa na média iba bažia o tom kedy sa niečo stane, aby mohli predávať svoje bombastické titulky. Veď pravda sa už dnes nenosí a hlavne sa ťažko predáva...

Bonus
Zobrali by ste ženu a dieťa na štadión kde nie je murované sociálne zariadenie rozdelené pre obe pohlavia, tečúca voda, bufet s občerstvením a ako bonus Vás počas zápasu zamknú v klietke? Ak však máte veľké šťastie možno si budete môcť kúpiť teplé pivo a kofolu aspoň cez plot od neplnoletých dievčat. To je v poriadku pán doktor? Že neviete o čom hovoríme? Hovoríme o štadióne napríklad v Banskej Bystrici, ktorý spravuje Váš priateľ a kolega Ján Kováčik, ktorý je okrem iného aj prezidentom SFZ. Ak by ste našim tvrdeniam náhodou neverili, tak nech sa páči máme ich zdokumentované:


Slovan - Myjava 0:1

14. 4. 2014 o 23:20

Víťaznú sériu zápasov ukončila prehra doma s Myjavou 0:1. Hráči na trávniku predviedli žalostný výkon, nad ktorým môžu len horko zaplakať. Aj keď bol futbal mizerný, tých par tisíc divákov potešilo dobré počasie, stretnutie s kamarátmi a Fabio Nigro. Práve on bol najväčším lákadlom zápasu. Aj Belasá Šlachta si uctila bývalého futbalistu Slovana. Pred zápasom mu bol odovzdaný pamätný darček a kotol počas zápasu vytiahol transparenty.

Najbližšie nás doma čaká odveta semifinále Slovenského pohára, zajtra o 13.00 na Pasienkoch. Prvý zápas sme v Senici vyhrali 1:3. Veríme, že hráči nepredvedú podobný výkon ako proti Myjave a my sa budeme môcť tešiť opäť na kvalitný výjazd na finále, ktoré sa bude tento rok hrať v Myjave.

Po odvete čaká hráčov Slovana koncom týždňa cesta na východ Slovenska, kde odohrajú zápas s Košicami. Dlhú cestu na opačnú stranu krajiny samozrejme absolvujeme aj my. Hráči potrebujú podporu každého jedného z nás. Najmä, keď sme tak blízko vytúženého titulu.

V Košiciach hráme v sobotu o 15.00.

transparenty venované Fabiovi Nigrovi

Foto: M. Gasidlo (www.skslovan.com)

Futbalový kolotoč pokračuje v sobotu proti Myjave

09. 4. 2014 o 22:50

Jarná časť začala v svižnom tempe, ktoré evidentne našim hráčom vyhovuje a valcujú súperov v lige aj v pohári. Naposledy včera v Senici v semifinále pohára 3:1, čím sa priblížili opäť k finálovej účasti a nám dávajú nádej na ďalšiu belasú inváziu a ďalšiu edíciu suvenírov a šampusov s logom double.

Po úspešnom výjazde do Trenčína treba potvrdiť formu z tribún aj na pasienkoch a v solídnych počtoch byť opäť dvanástym hráčom. Ako sa všetkým fanúšikom Slovana poďakoval Marko Milinkovič: "„Je skvelé, že nás prišli povzbudiť aj do Trenčína. Bolo ich počuť celý čas a pre nás boli dvanástym hráčom.“

Čerešničkou sobotného zápasu bude návšteva snáď najznámejšieho a najobľúbenejšieho legionára všetkých čias v belasom drese - Fabia Nigra! Fabio bol v čase kedy hrával za Slovan zvyknutý na plné tribúny a fantastickú atmosféru na Tehelnom poli, tak snáď aspoň atmosférou ho nesklameme, keď už sa bude musieť pozerať na hnusné pasienky, kde zvádzal súboje s bratislavským rivalom...

P.S. Pre športu a pohybu chtivých fanúšikov sa bude organizovať premiérovo pred zápasom prvý tzv. spoločný workout, čiže skupinové cvičenie na rôznych cvičiacich prvkoch, preliezkach či hrazdách neďaleko štadiónu pod vedením odborných trénerov. Každý je vítaný a každý bude usmernený podľa svojich fyzických možností. Čiže netreba váhať a namiesto vysedávania v krčme pri pive a cigarete radšej prísť rozprúdiť krv v žilách pred zápasom pohybom! Viac informácií získate v diskusnom fóre.

Silný Slovan potrebuje silných fanúšikov!

Titul máme na dosah:
Trenčín - Slovan 0:1

07. 4. 2014 o 18:45

Uplynulý víkend cestoval Slovan na Považie, kde sa v boji o titul stretol s Trenčínom. Slovan vyhral nad Trenčínom tesným rozdielom 1:0. Gól Milinkoviča z 55 minúty, nám zabezpečil víťazstvo a pohodlný 14 bodový náskok pred druhým Trenčínom.

K víťazstvu sme ako dvanásty hráč dopomohli aj my. Po dlhej dobe sme zažili fantastický výjazd, ktorý stál za všetky drobné. V sektore hostí sa nás zišlo okolo 300, všetci fandili celý zápas ako o život. S pribúdajúcimi minútami zábava gradovala a pred koncom zápasu sme si spravili aj vláčik cez celý sektor. Takto by to malo vyzerať stále!

Titul máme na dosah, ale my sme nároční a do našej zbierky chceme ďalšie DOUBLE! Preto je potrebné, aby každý kto môže, išiel zajtra na semifinále slovenského pohára do Senice podporiť Slovan a vytvorili takú atmosféru, aká bola v Trenčíne.

V Senici hráme zajtra o 17:30, lístky je možné si kúpiť priamo pred sektorom hostí.

Slovanisti v Trencine

Slovanisti v Trencine

Dnes so Senicou o zvýraznenie náskoku a o 8. víťazstvo v rade

31. 3. 2014 o 8:00

ŠK Slovan ŠK Slovan dnes o 18:30 odohrá tretí domáci zápas za sebou. Predchádzajúce dva pred slušnou návštevou zvládol, keď porazil v derby Trnavu 2:0 a následne Dunajskú Stredu 2:1.
Dnes sa, žiaľ, zástupcov fanúšikov hostí združených v Železnej únii asi nedočkáme. Seničania dlhodobo dokazujú, že vedia svoj klub povzbudiť len doma, na výjazdoch majú horšie výsledky ako "železníci" len vonku neviditeľní fanúšikovia Nitry a Zl. Moraviec.
Nahecovať sa na domáci zápas bez fanúšikov hostí je vždy ťažšie, no pre nás je dôležité, že belasí hrajú dobrý futbal, majú výsledky, veď vyhrali sedem zápasov po sebe a čo je potešujúce, príležitosť dostávajú mladí a talentovaní hráči zo širšieho kádra.
Keď k tomuto pripočítame dobré počasie, náš sľubný jarný rozbeh, pomerne atraktívneho súpera, ktorý je teraz na treťom mieste ligovej tabuľky a napríklad aj konečne dobre fungujúci bufet pri kotli, veríme, že štadión nebude úplne prázdny a aspoň z kotla povzbudíme našich chlapcov na vytvorenie možno rozhodujúceho náskoku v boji o titul (Trenčín v sobotu prehral v Trnave a stráca na nás už 8 bodov).
Veríme, napriek tomu, že sa hrá v neobľúbený pondelok a tým pádom bez účasti mnohých mimobratislavských fanúšikov. Pozdravujeme aj touto cestou plánovačov úpadku slovenského ligového futbalu.

Ďalšia misia splnená:
Slovan - DAC 2:1

24. 3. 2014 o 11:35

Aj druhý domáci zápas v priebehu jedného týždňa ponúkol na slovenské pomery nadštandardné výkony na ihrisku aj v hľadisku.
V príjemnom jarnom počasí hrali belasí uvoľnený ofenzívny futbal a s trochou šťastia mohli kľudne nasúkať hosťom zo štyri kúsky. Uvoľnený ofenzívny support predvádzali aj oba fanúšikovské tábory a jasne sa ukázalo, že tak ako na futbal treba vždy dve mužstvá, tak aj pri povzbudzovaní je treba súpera, aby to ľudí bavilo a mali motiváciu.

Napriek avizovanej tisícke, južných Slovákov a ich priateľov z Maďarska napokon dorazilo "len" cca 350. Vytvorili však dobrú kulisu a bolo počuť, že rezké turkotatárske rytmy majú v krvi :-) Každopádne boli oživením a bodaj by každý tábor na Slovensku fungoval tak ako oni...

Udalosťou dňa bola premiéra Roba Matejku, nášho odchovanca (doslova a dopísmena, pretože je odchovancom Ultras Slovan a nášho kotla), ktorý takmer svoj debut ozdobil aj gólom. Popri ďalšom belasom srdciarovi Robovi Vittekovi mu to išlo dobre, rozhodne sa na trávniku nestratil a veríme, že čo najskôr bude mať opäť možnosť ukázať, že do Á-čka patrí.

Najbližšie nás čaká v pondelok doma Senica a potom výjazd do Trenčína, kde sa bude možno lámať majstrovský chlieb, takže nás musia byť stovky!

ULTRAS SLOVAN!

choreo

Ďalšie fotky od Mada si pozriete na fóre BŠ.

Výzva fanklubov ŠK Slovan Bratislava, FC Spartak Trnava a Asociácie fanúšikov Slovenska

14. 3. 2014 o 12:00

Výzva fanklubov ŠK Slovan Bratislava, FC Spartak Trnava a Asociácie fanúšikov Slovenska

Výzva Zachráňme slovenský futbal!

Zachráňme slovenský futbal!

My, verní fanúšikovia, pre ktorých futbal tvorí podstatnú časť života, hlboko znepokojení konštatujeme, že negatívne pôsobenie rôznych subjektov ako i jednotlivcov na slovenský prvoligový futbal postupne spôsobilo jeho dlhoročný úpadok a pokles popularity až na úplný okraj záujmu.

Nechceme sa pridať k tým tiežfanúšikom, ktorí dnes namiesto farieb klubu, ktorý majú v srdiach od malička, nosia na sebe dresy Barcelony, Bayernu, Chelsea či Juventusu. Sme hrdí na svoje farby, milujeme svoje kluby a nemôžeme sa ďalej nečinne prizerať, ako slovenskému futbalu “emigrujú” diváci za hranice...

Vyzývame preto
Slovenský futbalový zväz, ako vrcholný orgán slovenského futbalu,
Úniu ligových klubov, ako subjekt riadiaci dve najvyššie futbalové súťaže na Slovensku,
Národnú radu SR, ako zákonodarný orgán
ako i novinárov a majiteľov novín, časopisov, televíznych i rozhlasových spoločností
a ďalej Policajný zbor SR
aby sa nepodieľali na ďalšom znižovaní úrovne najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.
Vyzývame ich, aby tvorivo vstúpili do ozdravného procesu a pridali sa k našej výzve nazvanej "Zachráňme slovenský futbal!"

Chceme,
aby slovenská liga chutila mladým i starým ako kedysi,
keď viac ako desaťtisícové návštevy neboli ničím výnimočným,
keď sa skoro každý malý chlapec túžil stať futbalistom,
keď skutočné vzory chlapci nepoznali len z televíznych prenosov, ale mali ich na svojom štadióne,
keď liga nemala nezmyselný hrací systém,
keď ligový futbal bol prístupný pre celú krajinu cez verejnoprávnu televíziu a nielen pre hŕstku ľudí platiacich si komerčné vysielanie,
keď divák týždne vopred vedel, kedy hrá jeho milovaný klub a nikdy sa nestalo, že by to nebolo jasné ani tesne pred výkopom a už vôbec nie z dôvodu prispôsobenia sa vysielaniu zahraničnej komerčnej televízie,
keď opatrnejší divák prišiel na tribúnu s dáždnikom v ruke, ktorý nikto nepovažoval za útočnú zbraň,
keď sme si na štadiónoch radi pochutili na chutnej klobáse a dobrom pive a nie na nechutnej brečke, ktorá teraz na všetkých štadiónoch nahradila pivo len preto, že športová liga má sponzora vyrábajúceho alkohol,
keď divák prichádzal na štadión bez toho, aby bol vopred považovaný za teroristu,
keď nejaké to fanúšikovské zaucho nikto neriešil a nikoho ani vo sne nenapadlo, že by dramatické popísanie jedného zaucha mohlo zvýšiť sledovanosť televízie či čitateľnosť novín,
keď diváci v sektore hostí mali k dispozícii riadne WC a bufety pretože žiadne sektory hostí neexistovali,
keď primeraný zásah policajtov znamenal slušný dohovor namiesto dnešného plošného bitia ľudí bez ohľadu na skutočné zavinenie,
keď policajt prišiel na štadión so zámerom udržať poriadok a nie ukojiť svoje nízkopudové vášne,
keď sa peniaze v kluboch investovali na zvýšenie pohodlia divákov a nie na ničneriešiace kamerové systémy,
keď neexistoval nezmyselný a populistický zákon o organizovaní verejných športových podujatí a napriek tomu boli plné štadióny,
keď ľudia futbalom žili a jeho popularita narastala.
Tak, ako to bolo desiatky rokov pred tým, ako sa futbalu chytili vinníci jeho dnešného neutešeného stavu!

Fankluby Trnavy a Slovana sa dohodli, že urobia pozitívne kroky, ktoré budú viditeľné už počas marcového derby v Bratislave, vždy v minulosti označovaného za vysokorizikový zápas.

Vyzývame všetkých zainteresovaných:
Ak už neurobíte nič pozitívne, čo by ľudí na štadióny priviedlo, nerobte radšej vôbec nič, pretože všetky vaše doterajšie aktivity ľudí zo štadiónov priamo vyhnali!


Neaktuálne články a informácie z tejto stránky sú premiestnené do archívu

AKTUÁLNE:

BILANCIA SEZÓNY:

CELKOM:
34 z. = 26 - 3 - 5   73:31
body: 81 zo 102 (79 %)
DOMA:
17 z. = 13 - 2 - 2   35:11
body: 41 z 51 (80 %)
VONKU:
17 z. = 13 - 1 - 3   38:20
body: 40 z 51 (78 %)


NAJBLIŽŠIE ZÁPASY:

Košice ŠK SLOVAN

1. liga - 27. kolo
so. 19. 4. 2014 o 15:00POSLEDNÝ ZÁPAS:

ŠK SLOVAN Senica

3 : 0

Slovenský pohár - semifinále, odveta
ut. 15. 4. 2014 o 13:00

góly: Halenár (7.), Gorosito (2.), Milinković (6.)

PARTNERI:


FenixTRAVEL - dovolenka v Chorvátsku
ŠK Slovan Bratislava
Verní Slovanu - HC Slovan Bratislava
Streetwear, on-line shop
Požičiame vám
Slovenské národné noviny
Gremlin's pub
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich OZ Belasá Šlachta
© 2011-2014 O.Z. Belasá Šlachta
design:
© 2011-2014 Ultras Style
Aktualizácia: 18. 4. 2014

Overiť CSS!     Overiť XHTML 1.0 Strict